Član 51. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada definisao je i uredio pojam organizatora profesionalnog upravljanja (u daljem tekstu: OPU). OPU može biti svako privredno društvo ili preduzetnik koje angažuje lice koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika (u daljem tekstu: PU).

U stavu 3. istog člana, navedeni zakon je bliže propisao koji uslov treba da ispuni OPU. Zakon je propisao da OPU ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja, ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koje je upisano u registar profesionalnih upravnika.

Namerno smo boldovali (podebljali) reč najmanje, jer je zakonodavac tim izrazom i naknadnim tumačenjem ove odredbe uneo zabunu. Po demokratskom konceptu prava, obaveza prava je da bude u funkciji transparentnosti prava. To znači, između ostalog, da zakon mora da bude objavljen na uobičajenom, narodnom jeziku, a zbog toga da bi bio jasan, precizan i razumljiv.

Da bi se znalo šta pravna norma propisuje, mora se izvršiti jezičko i logičko tumačenje te pravne norme. Jedino na taj način se može utvrditi moguće značenje pravne norme.

Kada znamo ove pravne predpostavke, koje su nam potrebne da bi rastumačili pravnu normu iz člana 53. stav 3. zakona, tu pravnu normu bi mogli protumačiti na jedinstven način. U toj pravnoj normi je napisano: Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Zbog toga smo prethodno boldovali reč najmanje, jer kada tumačimo logičko i jezičko značenje te reči, u konkretnom slučaju bi to značilo da OPU mora da ima najmanje jednog PU u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, ali to znači, po istom principu, i da svaki naredni PU kod tog OPU mora da zasnuje radni odnos pod istim uslovima. Drugačije tumačenje od ovog bi moglo da se učini, jedino pod uslovom da u toj pravnoj normi umesto reči najmanje stoji reč samo. Onda bi to značilo da OPU ima obavezu da samo prvog PU angažuje pod uslovom iz pravne norme, tj. da taj PU bude u radnom odnosu kod OPU na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

U zadnjih nekoliko meseci mnogo rasprava je vođeno oko tumačenja ove pravne norme. Većina kolega je normu tumačila na način da kod OPU samo prvi PU bude u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, a drugi PU mogu biti angažovani kod tog OPU sa 30% radnog vremena. Neki, među kojima je i moja malenkost, tumačili smo pravu normu tako da svaki PU kod OPU mora biti u random odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim odnosom.

Uspeli smo da dobijemo tumačenje nadležnog ministarstva koje se odnosi na ovu pravnu normu. Na naše pitanje upućeno nadležnom ministarstvu za tumačenje norme iz člana 53. stav 3. dobili smo odgovor koji ovde citiramo:

Uslov da se organizator profesionalnog upravljanja može baviti poslovima profesionalnog upravljanja jeste da ima najmanje jedno lice u punom radnom odnosu na neodređeno lice koje je upisano u Regostar profesionalnih upravnika, Koliko i kako će organizator profesionalnog upravljanja još zapošljavati ili angažovati licenciranih profesionalnih upravnika zavisi od potreba i opsega posla te firme.

Dakle, ministarstvo je ovu pravnu normu tumačilo kao da je u pravnoj normi upotrebljen izraz samo a ne najmanje. Na nama je da na taj način ovu pravnu normu i sprovodimo, a to znači da OPU koji je zasnovao radni odnos sa jednim PU po uslovima iz ove pravne norme, sve druge PU može angažovati na bilo koji drugi način, a naravno, može angažovati i sve sledeće PU na isti način na koji je angažovao i prvog.

Način angažovanja svakog narednog PU (osim prvog) može biti bilo koji, jedino je važno da to angažovanje bude na način koji je prihvatljiv, a to znači propisan nekim zakonskim, ili podzakonskim aktom. To, pored ugovora o radu, mogu bit i drugi ugovori predviđeni propisima. Ugovori mogu biti između OPU i PU kao fizičkog lica, a to može biti i ugovor između OPU i pravnog lica ili preduzetnika kod kog je PU u radnom odnosu.